کشاورزی و گلخانه

پوکه معدنی برای محیط زیست بسیار مفید است و می تواند از رشد گیاهان هرز و آسیب دیدن خاک جلوگیری کند. پومیس معدنی همچنین توانایی دور کردن جانوران و حشرات موذی، تزریق مواد معدنی و تهویه ی خاک را دارد. پوکه به علت تخلخل می تواند هوارسانی به خاک را افزایش دهد و تنفس گیاه را بهبود ببخشد.