پوکه معدنی

پوکه معدنی

پوکه معدنی قروه در انواع متفاوت موجود است که هرکدام از آنها در موارد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع مختلف پوکه دارای وزن و اندازه متفاوتی ازهم هستند. نام انواع پوکه معدنی قروه به شرح زیر است :

  • بادامی
  • نخودی
  • فندقی
  • آبنما
  • عدسی
  • ماسه ای

در حالت کلی چند نوع از پوکه می توانند دارای کاربرد مشابهی باشند. اما این موضوع باعث نمی شود که نام آنها را از هم جدا نکرد.

انواع پوکه دارای وزن و اندازه متفاوت از هم هستند به همین دلیل استفاده از انواع مختلف در یک کاربرد نتیجه یکسانی نمی دهد.

در این حالت که می توان از دو یا چند نوع پوکه معدنی برای یک کار ( برای مثال شیب بندی ) استفاده کرد.

تشخیص اینکه از چه نوع پوکه ای  و در کجا استفاده شود با معمار و یا مهندس ساختمان است .