پوکه معدنی چگونه تشکیل می شود

تشکیل پوکه معدنی

پوکه معدنی چگونه تشکیل می شود

پوکه معدنی در اثر فعالیت آتشفشان های بسیار قدیمی که حدود 5 میلیون سال قدمت دارد و در حال حاضر خاموش و غیر فعال می باشد تشکیل گردیده است.

در اثر فعالیت آتشفشانی انفجارهای بسیار شدیدی رخ داده و ماده مذاب (پوکه معدنی) به هوا پرتاب شده و به سرعت سرد گردیده این عمل باعث گیر افتادن ملکول های هوا در ماده مذاب می گردد که موجب اسفنجی شدن و متخلخل شدن این پوکه معدنی گردیده هر ماده ای که به آرامی سرد شود تبدیل به سنگ اذرین میگردد و چگالی آن افزایش می یابد و در نتیجه وزن آن بیشتر می شود. پوکه چون به سرعت سرد شده درون آن ملکول های هوا گیر می افتد که این پوکه معدنی را متخلخل یا اسفنجی کرده است که موجب شده پوکه معدنی بر روی آب شناور بماند.

 

متن مرتبط
پوکه معدنی ساختمان